Shopin

इसीएस अंतर्दिश जमा व्यवहार

  • इसीएस अंतर्दिश जमा व्यवहार:

    अंतर्दिश क्रेडिट सूचनेमधील ग्राहकाचे नाव व खातेक्रमांक जुळत असल्यास बँक अशी रक्कम ग्राहकाच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची जबाबदारी स्वीकारते.