Shopin

परकीय चलन सेवा

 • वाशी अभ्युदय बँक बिल्डिंग, सेक्टर - 17, वाशी, नवी मुंबई - 400 705.
  दूरध्वनी क्र.: 022 -27892458, 27892410, 27892403
  फॉरेक्स : 27892423
  वेळा: Mon – Fri : 10.00 a.m. To 5.00 p.m. सोम. – शुक्र. : 10.00 ते 5.00, शनिवार : 8.30 ते 2.00 (फक्त 1ला, 3रा आणि 5वा शनिवार)
  ई-मेल : vashi[at]abhyudayabank[dot]net
  दादर (प) गुरूकृपा सीएचएस, प्लाझा सिनेमासमोर, दादर (प), मुंबई - 400 028
  दूरध्वनी क्र.: 022 - 24384655, 24325136
  वेळा: सोम. – शुक्र. : 10.00 ते 5.00, शनिवार : 10.00 ते 5.00 p.m. (फक्त 1ला, 3रा आणि 5वा शनिवार)
  ई-मेल : forex[at]abhyudayabank[dot]net
  फोर्ट 251, पेरिन नरीमन स्‍ट्रीट, अभ्युदय बँके, फोर्ट, मुंबई - 400 001.
  दूरध्वनी क्र.: 022 - 22614468, 22611690
  वेळा: सोम. – शुक्र. : 10.30 ते 2.15 - 2.45 ते 4.30 शनिवार : 10.30 ते 2.15 - 2.45 ते 4.30 (फक्त 1ला, 3रा आणि 5वा शनिवार)
  ई-मेल : fort[at]abhyudayabank[dot]net
  पिंपरी, पुणे सनशाईन मार्क्स, स. क्र. 4840, मुंबई-पुणे रोड, बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यासमोर, पिंपरी, पुणे - 411 018.
  दूरध्वनी क्र.: 020 27426288/27426289
  वेळा: सोम. – शुक्र.: 10.30 ते 1.30 - 3.00 ते 6.00 शनिवार : 10.30 ते 1.30 - 3.00 ते 6.00 (फक्त 1ला, 3रा आणि 5वा शनिवार)
  ई-मेल : pimpri[at]abhyudayabank[dot]net